Roman Słowiński

Home page | Strona domowa


Roman Słowiński

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, członek rzeczywisty PAN, ur. w 1952 r., uzyskał tytuł naukowy profesora w 1989 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka.
Jest założycielem i kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od 1991 r. jest profesorem zwyczajnym w Politechnice Poznańskiej, a od 2002 r. jest także profesorem zwyczajnym w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W 2004 r. został członkiem korespondentem, a w 2013 r. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 r. jest Prezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wybrany na przewodniczącego Komitetu Informatyki PAN w kadencji 2016-2019. W 2013 r. został członkiem Europejskiej Akademii Nauk Academia Europaea.

Jego specjalnością naukową są badania operacyjne i wspomaganie decyzji, a w szczególności wielokryterialne wspomaganie decyzji. Jest m.in. autorem oryginalnej metodyki wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z danych obarczonych naturalnymi „niedoskonałościami”. Do tych niedoskonałości należą: niedokładność, niepewność, niespójność i niekompletność. Za to osiągnięcie otrzymał w 2005 r. nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Metodyka ta wykorzystuje autorską dominacyjną teorię zbiorów przybliżonych.  Znajduje ona różnorakie zastosowania we wspomaganiu decyzji, m.in. w medycynie, przemyśle, farmacji, projektowaniu i diagnozowaniu urządzeń technicznych, w ochronie środowiska i w ekonomii.

Prof. Roman Słowiński cieszy się uznaniem w świecie naukowym jako twórca szkoły naukowej "inteligentnego wspomagania decyzji", która łączy w sposób twórczy badania operacyjne, inteligencję obliczeniową i nowe technologie informatyczne. Wypromował 26 doktorów, z których 7 jest po habilitacji.

Wielokrotnie przebywał za granicą jako profesor wizytujący w uczelniach Francji, USA, Włoch, Japonii, Chin, Szwajcarii i Kanady, m.in. Université Paris Dauphine, Faculté Polytechnique de Mons, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, University of Michigan-Ann Arbor, University of Catania, Yokohama National University, Université Laval-Québec, University of Missouri-Columbia, University of Osaka, Université F. Rabelais, Polytech’Tours, École Centrale Paris.

Jako autor lub współautor opublikował 14 książek oraz ponad 400 artykułów naukowych, w tym ponad 250 artykułów w wydawnictwach z tzw. listy filadelfijskiej. Baza naukowa Web of Science donosi o ponad 5100 cytowaniach obcych jego prac (h-index 39).

Od 1999 r. prof. Roman Słowiński jest redaktorem naczelnym czasopisma European Journal of Operational Research (Elsevier) – jednego z najważniejszych światowych czasopism z zakresu badań operacyjnych. Jest też członkiem redakcji dwudziestu innych międzynarodowych czasopism naukowych. Jest przewodniczącym Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO (Association of European Operational Research Societies) nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji, oraz b. prezesem International Rough Set Society o statusie Fellow. W latach 2009-2013 był członkiem panelu ekspertów European Research Council (PE6–Computer Science). Ponadto, w 2017 otrzymał status Fellow organizacji inżynierskiej IEEE za “contributions to dominance-based rough set theory, robust ordinal regression and preference learning”.

Trzy uniwersytety zagraniczne nadały mu tytuł doktora honoris causaFaculté Polytechnique de Mons (Belgia) – 2000 r., Université Paris Dauphine (Francja) – 2001 r., Technical University of Crete w Chanii (Grecja) – 2008 r.

Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Złoty Medal EURO (Association of European Operational Research Societies, Aachen, 1991), nagrodę im. F. Edgewortha i V. Pareto (International Society on Multiple Criteria Decision Making, Cape Town, 1997), Subsydium Profesorskie „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001), Nagrodę Naukową Miasta Poznania (2003) i Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005). Otrzymał także Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2016.

Informacje kontaktowe

Roman Słowiński
Instytut Informatyki
Politechnika Poznańska
Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

tel.: (+48-61) 6652902 or 8790790
fax: (+48-61) 8771525

e-mail: roman.slowinski@cs.put.poznan.pl